Warunki uczestnictwa

kurs

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE JĘZYKOWYM I ZASADY PŁATNOŚCI

1.Zawarcie Umowy

1a. Procedura zgłoszenia na kurs
Wypełnienie karty zgłoszeniowej z katalogu Travel & Language
Przygotowanie oferty obejmującej wszystkie interesujące Państwa szczegóły dotyczące wyjazdu
Po zaakceptowaniu oferty przyślemy Państwu Potwierdzenie i Umowę
Podpisując Umowę i Potwierdzenie oferty kursu językowego występują Państwo wiążąco o świadczenie usług wybranych przez Państwa
Umowa dochodzi do skutku z chwilą przyjęcia przez nas podpisanej przez Państwa Umowy i Potwierdzenia wyjazdu oraz dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 20% ceny pakietu wyjazdowego.

1b.Podpisując Umowę wyrażają Państwo jednocześnie zgodę, w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( art.23 pkt. 1 ppkt. 1 w związku art.7 pkt. 5 ), na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych dla realizacji usług wybranych przez Państwa.

2. Zasady płatności

2a.Podpisując z nami Umowę zobowiązują się Państwo do przekazania nam kwoty zaliczki. Zaliczka stanowi 20% ceny pakietu wyjazdowego. Ceny kursów na Potwierdzeniu podane są w walutach obcych i przeliczane są wg średniego kursu waluty obcej do złotego zgodnie z tabelą NBP z dnia przygotowania Potwierdzenia. Należną płatność za uczestnictwo w kursie należy wpłacić w złotych polskich według kursu waluty obcej zgodnie z tabelą NBP z dnia dokonania płatności przelewem na konto Travel & Language Sp. z o.o.

2b. Zapłata reszty należności musi nastąpić bez ponownego wezwania na 30 dni przed rozpoczęciem kursu. Należne opłaty bankowe ponoszone są przez Państwa.

2c. Jeżeli uzgodniona kwota zaliczki, pomimo odpowiedniego wezwania do zapłaty, lub cała kwota pakietu wyjazdowego nie zostały zapłacone w całości do 14 dni przed wyjazdem na kurs językowy, jesteśmy uprawnieni do rozwiązania Umowy i naliczenia kary umownej za poniesione szkody w wysokości odpowiedniej opłaty za rezygnację z pakietu wyjazdowego, zakładając, że do tego czasu nie ujawniła się wada zaoferowanych usług uprawniająca do odstąpienia od Umowy.

3.Usługi dodatkowe

3a. Zakres i warunki świadczeń określone są wiążąco w Umowie i Załączniku do Umowy.

W przypadku imprez specjalnych stosuje się warunki szczególne uzgodnione przez strony Umowy i umieszczone w potwierdzeniu pakietu wyjazdowego lub innym dokumencie.

3b. Kurs językowy rozpoczyna się i kończy, zgodnie z zamówionym przez Państwa czasem pobytu, według opisanych w Potwierdzeniu terminów wyjazdu i powrotu.

3c. Podpisując Umowę zgłaszający oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje do wiadomości i wykonania informacje dotyczące kursu językowego, w tym ze wszelkimi zawartymi tam uwagami, zastrzeżeniami, radami, wskazówkami, które należy wziąć pod uwagę uczestnicząc w kursie językowym oraz, że został poinformowany przez biuro podróży o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych.

3d. Bilet lotniczy lub autokarowy upoważniający do przejazdu, jest ważny tylko dla określonych w nim okresów i dni podróży. Jeżeli życzą sobie Państwo jakiejkolwiek zmiany, postaramy się o zapewnienie Państwu zastępczego środka transportu. W tej sytuacji zostaną Państwo obciążeni kosztami wyżej wymienionych zmian.

3e. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej cena obejmuje kurs językowy w wybranej przez państwa szkole językowej lub kurs językowy i poszczególne elementy pakietu wyjazdowego – zakwaterowanie, wyżywienie, organizacja czasu wolnego, transfer z /na lotnisko do /z miejsca zakwaterowania, bilet lotniczy lub autokarowy, ubezpieczenie.

3f.Warunkiem podpisania Umowy jest wykupienie kursu językowego, nie jest koniecznym wykupienie całego pakietu.

4.Zmiany w wykonywaniu usług i zmiany cen

4a. Zmiany lub uzupełnienia poszczególnych usług dokonane przez nas w stosunku do informacji zawartych w Potwierdzeniu oferty kursu językowego są dopuszczalne po zawarciu Umowy, o ile są niezbędne, nie są znaczące i o ile podstawowa forma kursu językowego zostaje zachowana.

5.Odstąpienie, zmiana rezerwacji, zmiana uczestnika

5a. W każdej chwili przed rozpoczęciem kursu językowego, możecie Państwo odstąpić od Umowy. Uczestnik może zrezygnować z udziału w kursie wyłącznie w formie pisemnego powiadomienia doręczonego na adres Travel & Language Sp.z o.o.

5b. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z kursu, wyraża on zgodę na potrącenie przez Travel & Language z całkowitej płatności następujących kwot:
30 % pełnej kwoty – w przypadku rezygnacji w terminie od 30 do 22 dni przed rozpoczęciem kursu
50 % pełnej kwoty – w przypadku rezygnacji w terminie od 21 do 15 dni przedz rozpoczęciem kursu
80 % pełnej kwoty – w przypadku rezygnacji w terminie od 14 do 1 dnia przezd rozpoczęciem kursu
100 % pełnej kwoty – w przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia kursu

Zwrotowi nie podlegają opłaty rejestracyjne wymagane przez Travel & Language i szkoły językowe.

Zwrot kosztów przejazdu według następujących zasad:

Transport lotniczy

w przypadku rezygnacji z biletu w terminie do 14 dni przed odlotem następuje zwrot 50 % ceny biletu, z wyłączeniem ofert promocyjnych, o których Uczestnik zostanie poinformowany wcześniej

Transport autokarowy

w przypadku rezygnacji z biletu w terminie powyżej 14 dni przed wyjazdem – zwrot 50 % ceny biletu

w przypadku rezygnacji z biletu w terminie 14 dni i krótszym – koszt biletu nie podlega zwrotowi

5c. Zwrot opłat dokonywany jest nie wcześniej niż 4 tygodnie od daty złożenia rezygnacji.

5d. Prosimy o informowanie Travel & Language o zmianach przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia na kurs, adresu zakwaterowania i biletu na wybrany środek transportu.

5e. Nie zwracamy poniesionych przez Państwa kosztów w przypadku karnego usunięcia Państwa z kursu lub w przypadku naruszenia przez Państwa regulaminu kursu.

5f. Nie zwracamy poniesionych przez Państwa kosztów za niewykorzystanie świadczeń z Państwa winy, np. spóźnienie na wykupiony środek transportu oraz innych, obiektywnie niezależnych od Travel & Language powodów, np. odmowa wpuszczenia na teren danego kraju.

6.Ubezpieczenie

Do każdego pakietu wyjazdowego dołączmy ubezpieczenie NW, KL, Assistance Standard.

7.Siła wyższa

Jeżeli w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, świadczenie poszczególnych elementów pakietu wyjazdowego zostanie utrudnione, zakłócone lub zagrożone, obie strony mogą tę umowę wypowiedzieć.

8.Rękojmia

8a. Jeżeli usługi wybrane przez Państwa nie są świadczone, albo są świadczone niezgodnie z Umową mogą Państwo zażądać usunięcia wad, zwracając się do głównego organizatora kursu ( szkoły językowej ) pod warunkiem, że natychmiast po zaistnieniu niedogodności, czyli jeszcze podczas trwania kursu, powiadomią Państwo sekretariat szkoły i Travel & Language.

9.Odpowiedzialność

9a. Travel & Language jest odpowiedzialny za dokonanie rezerwacji kursu językowego w wybranej przez Państwa zagranicznej szkole językowej, zapewnienia wybranych przez Państwa elementów pakietu wyjazdowego, wykupu w Państwa imieniu biletu na wybrany środek transportu i pośredniczenia w ubezpieczeniu Państwa na czas pobytu zagranicą.

9b.Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu niezgłoszonych przez Państwa roszczeń w trakcie trwania kursu.

9c.Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę Państwa bagażu, opóźnienia w podróży i za inne szkody wynikłe z realizacji przewozu przez pośrednika.

9d.Nie ponosimy odpowiedzialności za zgubienie przez Państwa pieniędzy, paszportu, biletu oraz innych rzeczy będących w Państwa posiadaniu.

10.Obowiązki i odpowiedzialność uczestnika kursu językowego

10a. Prosimy o zwrócenie uwagi na nasze informacje i przestrzeganie zaleceń, instrukcji i formalności wynikających z przepisów prawa lub aktów właściwych władz, dotyczących realizacji kursu językowego, w szczególności paszportowych, wizowych, celnych, dewizowych, ubezpieczeniowych i zdrowotnych w kraju, do którego wyjeżdżają Państwo na kurs językowy, ponieważ będą Państwo osobiście odpowiedzialni za dotrzymanie tych postanowień.

Wszelkie informacje znajdujące się w katalogu Travel & Language dotyczą obywateli Polski legitymujących się polskimi paszportami. Osoby posiadające obcy paszpport często zobligowane są do spełnienia innych warunków.

10b.Nie odpowiadamy za wydanie i nadejście w porę wizy z odpowiedniej placówki dyplomatycznej.

10c.Nie pośredniczymy w procedurach związanych z załatwianiem wizy, jedynie dostarczamy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w kursie wydane przez szkołę.

11.Postanowienia ogólne

11a.Wszelkie informacje znajdujące się w katalogu Travel & Language uwzględniają prawne albo urzędowe zezwolenia i odpowiadają stanowi prawnemu na dzień ich złożenia do druku.

11b. Z chwilą opublikowania nowego katalogu Travel & Language traci ważność wcześniejszy katalog, dotyczący tych samych miejsc docelowych, terminów i warunków.

11c. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy rachunkowe i drukowe.

Zobacz także